Misją Fundacji UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny jest stworzenie platformy kooperujących ze sobą różnorodnych podmiotów prawnych i osób fizycznych, które na co dzień podejmują zróżnicowane działania na rzecz człowieka i jego środowiska.

Albert Einstein stwierdził: „Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się.”

Jesteśmy przekonani, że w każdym człowieku znajdują się głębokie pokłady drzemiących potencjałów. By ludzie mogli te potencjały w sobie odkryć, by mogli uwierzyć w siebie „…potrzebują zadań, podczas realizacji których będą mogli się rozwijać oraz doświadczać własnej skuteczności i uznania, w kulturze wzajemnego poszanowania i bliskich relacji, umożliwiającej kontakt nie tylko z samym sobą, lecz także z drugim człowiekiem.

Rozwój potencjałów oznacza /.../ odkrycie indywidualnych uzdolnień i talentów /…/ Wykształca się przy tym zarówno postrzeganie i świadomość samego siebie, jak i otaczającego świata. Tam, gdzie ludzie wiedzą, że mogą rozwijać swoje potencjały, budzi się radość życia i chęć uczenia się. Rozwój potencjału jest zatem podstawą umiejętnego i autonomicznego kształtowania własnej drogi, w której każdy człowiek, jako osoba wyjątkowo uzdolniona, ma swoją godność i prawo do doświadczania własnej sprawczości.”1

Szczególnie we współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają działania podejmowane zespołowo. Stąd też dostrzegając wartość jednostki ludzkiej i jej możliwości mamy świadomość, że „proces rozwoju potencjałów ma znaczenie nie tylko dla jednostki, lecz także dla organizacji i całych wspólnot. Ludzie, grupy, organizacje i systemy stają się bardziej aktywne, inteligentne, kreatywne, innowacyjne i sprawniej reagują na współczesne wyzwania oraz trudne do przewidzenia sytuacje.”2

Dlatego też nie chcemy nikogo pouczać, udzielać gotowych rad czy wskazówek. Nie chcemy nikogo wyręczać w jego dążeniu do osiągnięcia własnych celów.

Chcemy wyłącznie podjąć trud inspirowania, wspierania, motywowania i ukazywania różnorodnych szans i możliwości rozwiązywania codziennych ludzkich problemów. By sprostać tym wyzwaniom jesteśmy gotowi dzielić się posiadaną wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Ale jednej zasady będziemy przestrzegali od początku do końca w naszych relacjach społecznych. Ostateczną, autonomiczną decyzję o wyborze własnej drogi. O sposobie rozwiązywania problemów podejmować będzie musiał sam człowiek. On też będzie ponosił odpowiedzialność odczuwając smak sukcesu lub gorycz porażki.

Tym samym dostrzegając wielość złożonych problemów społecznych, mając na uwadze dobro człowieka w każdym wieku a także ogromne pokłady potencjału możliwości tkwiące zarówno w samych ludziach, jak również we wspólnym pokonywaniu trudności i kooperacji w rozwiązywaniu różnorodnych problemów we wszystkich dziedzinach życia społecznego Fundacja UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny podjęła współdziałanie z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa.

Przypisy:

1. Rasfeld M., Breidenbach S. (2015) Budząca się szkoła, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk, s. 84.

2. Tamże, s. 87