Klaster Społeczny

Krótko mówiąc, każdy z nas ma szanse zrozumieć, że również on – nawet jeśli jest bezsilny i tak niewiele znaczy – też może zmienić świat. Każdy musi zacząć od siebie. Jeśli jeden zacznie czekać na drugiego, wszyscy będą czekać na próżno.

Vaclaw Hawel

Według definicji amerykańskiego ekonomisty Michaela Portera twórcy i propagatora pojęcia klastra - jest to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę.1W strategii Unii Europejskiej, w której autorzy skupiają się przede wszystkim na innowacyjności, klastry prezentowane zostały, jako jeden z dziewięciu głównych priorytetów skutecznej promocji konkurujących ze sobą gospodarek.

Przełom XX i XXI wieku udowodnił szybką dynamikę zachodzących zmian, ewolucyjność koncepcji i mechanizmów klastrów. Tym, samym definicja M. Potera, która pierwotnie odnosiła się wyłącznie do klastrów przemysłowych przestała być sztywna. Szczególnie w ostatnich kilkunastu latach pojawiło się wiele różnorodnych klastrów. Zachodzące przeobrażenia pozwoliły wykorzystać i wdrażać koncepcję klastrów przez instytucje i organizacje działające w sektorze społecznym.

Współcześnie coraz śmielej powstają klastry społeczne, które są koncentracją różnorodnych partnerów, którzy razem działając na rzecz wcześniej wypracowanej misji, współprzyczyniają się do realizacji wspólnie zakładanych celów. Klaster to nie tylko zbiór instytucji, firm czy organizacji, ale przede wszystkim grupa społeczna. Jej siłą jest jakość i intensywność partnerskich relacji interpersonalnych. Partnerstwo, to „dobrowolny związek dwu lub więcej osób, którego celem jest prowadzenie przedsięwzięcia oraz dzielenie jego zysków lub strat.”2 Partnerzy wchodzący z sobą w interakcje mają takie same prawa i obowiązki. Obowiązują ich zasady: poszanowania kompetencji, wzajemnego szacunku, akceptacji, zrozumienia i tolerancji. Każdy ma prawo do własnego stanowiska, wyrażania własnych sądów, opinii i podglądów. Każdy z partnerów będąc autonomiczną jednostka ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji, mając na uwadze rangę i znaczenie wspólnych przedsięwzięć. Każdy z partnerów ma prawo do popełniania błędów – bo błąd w ustawicznej edukacji jest wartością dodaną, z której wręcz należy czerpać wiedzę i doświadczenia.

Klaster społeczny jest strukturą, która łączy w sobie kompetencje poszczególnych specjalistów, niekonwencjonalne, nowatorskie podejściem do złożonych problemów z umiejętnościami kooperacji i współdziałania.

Przypisy:

1.Hawel V. (2011) Siła bezsilnych i inne eseje. Agora S.A. Warszawa.
2.Zob. Baranowska A. i in. (2009): Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów – analiza i wniosku dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, s.9.https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_058.pdf[2015-07-18]
3.Marchwicki J. Definicja partnerstwa. http://jerzy-marchwinski.blogspot.com/2014/04/definicja-partnerstwa.html [2015-07-18]