W okresie od maja 2017 do września 2019 Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie [partner] wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury i Edukacji w Dziwnowie [lider] współrealizowała na terenie Dziwnowa projekt „Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie szansą na lepsze jutro!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - priorytetu RPZP.08.00.00 Edukacja; RPZP.08.02.00: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, gdzie celem tematycznym jest: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;

Priorytetem Inwestycyjnym było: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem szczegółowym projektu było: doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie systemu zindywidualizowanego podejścia do ucznia i indywidualnej pracy z uczniami, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 w projekcie wzięło udział 58 uczennic i uczniów z 5 oddziałów (2 klas gimnazjalnych i 3 klas licealnych) natomiast w roku szkolnym 2018/2019 53 uczennic i uczniów z 4 oddziałów (1 klasy gimnazjalnej i 3 klas licealnych).