Projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Społeczności Lokalnych w partnerstwie z Powiatem Myśliborskim i Gminą Myślibórz. Projekt zakładał realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w wybranych szkołach myśliborskich, to jest: Gimnazjum ZS im. Noblistów Polskich, SP nr 2 im. Janusza Kusocińskiego oraz SP nr 3 im. Leonida Teligi. Zrealizowano kilkanaście modułów edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych z wybranych przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i matematycznych. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i rekomendowany do dofinansowania.


Umowa UDA-POKL.09.01.02-32-263/12-12,

Poddziałanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Od dnia 01.01.2013 do dnia 30.07.2013

Wnioskowano o 496.150,00 pln

Wydano 452.954,35 pln

Projektem objęto w 3 szkołach łącznie 693 uczniów

Wniosek