Dostrzegając wielość złożonych problemów społecznych, mając na uwadze dobro człowieka w każdym wieku a także ogromne pokłady potencjału możliwości tkwiące zarówno w samych ludziach jak również we wspólnym pokonywaniu trudności i kooperacji w rozwiązywaniu różnorodnych, częstokroć złożonych problemów we wszystkich dziedzinach życia społecznego Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny UWIERZ W SIEBIE podjęła współdziałanie z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa.

Misją Fundacji Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny UWIERZ W SIEBIE jest stworzenie platformy kooperujących ze sobą różnorodnych podmiotów prawnych i osób fizycznych, które, na co dzień podejmują zróżnicowane i złożone działania na rzecz człowieka i środowiska lokalnego, w którym On przebywa.

Ważnym aspektem klastra społecznego jest rozumienie i odpowiednie zinterpretowanie partnerstwa. Dla twórców tej inicjatywy partnerstwo to porozumienie poszczególnych osób, grup, instytucji i organizacji reprezentujących różnorodne obszary życia społecznego, publicznego i gospodarczego, które w sposób dobrowolny wyrażają gotowość do współdziałania i współpracy w celu realizacji lub podejmowania nowych, niekonwencjonalnych zadań, wnosząc do tych przedsięwzięć posiadane zasoby: ludzkie, finansowe, informacyjne czy rzeczowe. Partnerstwo zmierzające z jednej strony do wspólnego podejmowania ryzyka, dzielenia się kosztami i odpowiedzialnością. Z drugiej natomiast to długoterminowa współpraca, której intencją jest dążenie do osiągania celów zarówno wspólnych partnerskich jak również autonomicznych poszczególnych podmiotów.

Dla uzyskania powyższych standardów twórcy klastra społecznego pragną wdrażać i przestrzegać na co dzień trzy elementarne zasady partnerstwa:

  • jednakowe prawa tzn. każdy ma równe prawo zająć miejsce przy wspólnym stole obrad jak również każdy rodzaj wkładu we wspólne przedsięwzięcia jest ważny
  • transparentność oparta na wzajemnym zaufaniu i lojalności
  • obopólne korzyści tzn. partnerzy nie tylko mają możliwość zdobywania sukcesów we wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach, ale mają pełne prawo do odnoszenie indywidualnych korzyści

Animatorzy niniejszego klastra społecznego są głęboko przekonani, że we współczesnym świecie, w którym dominuje bezwzględna rywalizacji i konkurencja, partnerstwo stanowi alternatywne podejście do budowania rozwoju zrównoważonego, proponując zamiast konkurowania – współpracę i współdziałanie.